Om tjänsten

Farligt gods, även känt som ADR, är namnet för en rad olika ämnen och föremål som har egenskaper som kan orsaka skada på miljö, människor och egendom om de skulle hanteras felaktigt under transport. Det skulle exempelvis kunna handla om ämnen som är explosiva, brandfarliga eller frätande. Några exempel på farligt gods är bland annat cigarettändare, bensin och litiumbatterier. För att få genomföra transporter av farligt gods (dvs förflytta, lasta och lossa gods med någon form av transportmedel) måste man därför följa en rad föreskrifter och säkerhetskrav. Regelverket för transport av farligt gods på väg och i terräng heter ADR-S. En förare som ska transportera farligt gods måste genomgå en utbildning för att få ett ADR-intyg.

Ansvar

Viktigt att tänka på när det kommer till transport av farligt gods är att det finns ett delat ansvar i olika delar av transportkedjan. Som avsändare, dvs den som skickat i väg godset så finns det en del punkter som man ansvarar för:

  • Godset måste ha korrekt ADR klassificering och det som ska skickas måste vara tillåtet för transport. När godset skickas är det avsändarens ansvar att de förpackningar som används är godkända och lämpliga samt att allt är rätt märkt och har korrekt etikett. Om det gäller tömda tankar som inte är rengjorda måste korrekt märkning och rätt etikett finnas även här.
  • Avsändaren behöver säkerställa att transportören får den dokumentation som krävs för att kunna genomföra transporten. Dokumentationen ska dessutom vara spårbar. Det är avsändarens ansvar att reglerna om försändningssätt och transportrestriktioner följs. 

När godset sedan överlämnas till transportören finns det en del punkter som vi i vår tur behöver försäkra oss om genom att bland annat jämföra dem mot transporthandlingarna som följde med godset:

  • Man behöver säkerställa att godset är tillåtet att transporteras samt att alla handlingar som krävs för transporten finns med i fordonet. Eventuell utrustningen som krävs i de skriftliga instruktionerna måste finnas med i fordonet.

  • En kontroll av fordonet måste genomföras för att försäkra sig om att det inte finns några brister. Transportören måste även kolla tankarna och säkerställa att datumet för nästa kontroll av dem inte är passerat. Fordonet får inte vara överbelastat och behöver ha korrekt märkning och storetiketter.

Vad kostar tjänsten?

För att ni få en prisuppskattning för en tjänst kan ni kontakta oss vi Få Offert knapp nedan och lämna in dem detaljerna för eran försändelse och erat önskemål. Då skicka vi ett prisförslag till er om en kort stund.

Få offert

Klassificering

Det finns olika klassificeringar av farligt gods, och vilken som används sätts utifrån godsets egenskaper. De olika klasserna delas in i nio olika huvudklasser som innehåller en rad olika underklasser. Nedan följer en liten beskrivning av de olika klasserna, men det är inte en fullständig beskrivning:

Klass 1 - Explosiva ämnen och föremål

Exempel på explosiva ämnen är bland annat ammunition.

Klass 2 - Gaser

Inom den här klassen räknas både brandfarliga och icke brandfarliga gaser samt gaser med en giftig karaktär, exempelvis gasol.

Klass 3 - Brandfarliga vätskor

Exempel på brandfarliga vätskor är alkoholhaltiga drycker där alkoholhalten är 70% eller högre.

Klass 4 - Brandfarliga fasta ämnen

Exempel på gods som räknas in i denna klass är bland annat tändstickor.

Klass 5 - Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Ett exempel inom denna klass är blekmedel.

Klass 6 - Giftiga och smittfarliga ämnen

Giftiga och smittfarliga ämnen kan exempelvis bara laboratorieprover.

Klass 7 - Radioaktiva ämnen

Ett exempel på gods som platsar inom denna klass är brandvarnare.

Klass 8 - Frätande ämnen

Batterier är ett exempel på en produkt som kan räknas som frätande ämnen.

Klass 9 - Övriga farliga ämnen

Denna klass innehåller varor och ämnen som inte passar in i någon av de övriga klasserna.

Kontakta Oss

Kontakta oss för mer information! Gäller det ett brådskande ärende? Vi rekommenderar att du slår en signal till oss för snabbare hjälp.